Πίνακες JS

Άσκηση 01

Άσκηση 02

Να εντοπίσετε και να εμφανίσετε το μεγαλύτερο αριθμό που βρίσκεται στον πίνακα ακεραίων num. Βοήθεια: Χρησιμοποιείστε κατάλληλη μέθοδο ταξινόμησης που θα εντοπίσετε μετά από διαδικτυακή έρευνα.