Μεταβλητές, Τύποι & Εκφράσεις

Ασκήσεις

Άσκηση 02 – Τρέξτε το παρακάτω παράδειγμα (Διαγράψτε πρώτα τις γραμμές 17 και 22 όπως υποδυεικνύεται). Προσέξτε πώς χρησιμοποιείται το παράθυρο prompt για να δεχτεί τιμές από τον χρήστη και πώς αυτές εκχωρούνται σε μεταβλητές. Προσέξτε επίσης πώς χρησιμοποιείται η συνάρτηση Math.abs() για να πάρουμε την απόλυτη τιμή ενός αριθμού. Στη συνέχεια στο ίδιο παράθυρο κώδικα, κάντε αλλαγές ώστε να ζητούνται από τον χρήστη 2 χρηματικά ποσά σε € και να εμφανίζεται στη συνέχεια ο μέσος όρος αυτών των ποσών!

Άσκηση 03 – Στο παράθυρο κώδικα πιο κάτω να συμπληρώσετε κώδικα ώστε να γίνει αντιμετάθεση του περιεχομένου των μεταβλητών a και b με το πάτημα του κουμπιού submit. Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο της a να περιέχει ότι αρχικά περιείχε η b και η b να περιέχει ότι περιείχε η a. Εμφανίστε το αποτέλεσμα με ένα document.write.