Σελίδα Εξάσκησης – Ενότητα 7

Ασκήσεις

Συγκεντρωτικοί Τύποι Δεδομένων & Επαναλήψεις
Άσκηση 1

α) Δημιουργήστε μια λίστα που θα περιέχει τρεις(3) ράτσες σκύλων. Στην συνέχεια χρησιμοποιήστε την εντολή for για να εκτυπώσετε αυτήν την λίστα.

β) Κάντε ακριβώς το ίδιο αλλά αντί για λίστα χρησιμοποιήστε πλειάδα.

Άσκηση 2

Ζητήστε από τον χρήστη την ποδοσφαιρική ομάδα που υποστηρίζει. Εκτυπώστε στην οθόνη 10 φορές την απάντηση του.

Άσκηση 3

Ζητήστε από τον χρήστη έναν αριθμό. Στην συνέχεια δημιουργήστε πρόγραμμα που θα εμφανίζει την αντίστροφη μέτρηση από αυτόν τον αριθμό έως το 0.

Άσκηση 4

Να δημιουργήσετε πρόγραμμα που θα διαβάζει 10 αριθμούς από το πληκτρολόγιο και θα εμφανίζει τον μέσο όρο τους.

Άσκηση 5

Να δημιουργήσετε πρόγραμμα που θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο 10 ονόματα, θα τα τοποθετεί σε μια λίστα και στην συνέχεια θα τα εκτυπώνει (την λίστα) με αντίστροφη σειρά από αυτήν που δόθηκαν.

Άσκηση 6

Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα που θα ζητεί από τον χρήστη έναν αριθμό και θα εκτυπώνει μια λίστα με αριθμούς από το 1 έως τον αριθμό αυτό καθώς και το τετράγωνο αυτού του αριθμού. Για παράδειγμα να ο χρήστης εισάγει τον αριθμό 3 το πρόγραμμα πρέπει να δώσει ως έξοδο:

    • 1 το τετράγωνό του είναι 1.
    • 2 το τετράγωνό του είναι 4.
    • 3 το τετράγωνό του είναι 9.

Άσκηση 7

Τι εμφανίζει το ακόλουθο τμήμα προγράμματος;

Προσπαθήστε να γράψετε στο χαρτί το αποτέλεσμα και στην συνέχεια επιβεβαιώστε το ‘τρέχοντας” τον κώδικα.

Άσκηση 8

Πόσες φορές θα εκτελεστεί ο ακόλουθος βρόχος επανάληψης;

Προσπαθήστε να γράψετε στο χαρτί το αποτέλεσμα και στην συνέχεια επιβεβαιώστε το ‘τρέχοντας” τον κώδικα.

Άσκηση 9

Να δημιουργήσετε πρόγραμμα που εμφανίζει του περιττούς αριθμούς μεταξύ του 1 και του 100.

Άσκηση 10

Να δημιουργήσετε πρόγραμμα που υπολογίζει και εμφανίζει το άθροισμα 1+2+3+4..+100

Challenge

Να αναπτυχθεί πρόγραμμα που διαβάζει από το πληκτρολόγιο έναν 4ψήφιο αριθμό* και στην συνέχεια εκτυπώνει τα στοιχεία του ανάποδα.

*θεωρήστε πως ο χρήστης πάντα δίνει 4ψήφιο αριθμό από το πληκτρολόγιο καθώς δεν έχετε αυτήν την στιγμή τις γνώσεις που χρειάζονται για να κάνετε τον σχετικό έλεγχο.