Σελίδα Εξάσκησης – Ενότητα 3

Ασκήσεις στην Ενότητα 3

Άσκηση 1

Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει τρεις αριθμούς και θα εμφανίζει το άθροισμα, το γινόμενο και το μέσο όρο τους.


Άσκηση 2

Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο το ονοματεπώνυμο, την τάξη και την βαθμολογία σε τρια μαθήματα ενός μαθητή και θα υπολογίζει το μέσο όρο σε αυτά τα μαθήματα. Στην συνέχεια θα εκτυπώνει το όνομα του μαθητή, την τάξη και το μέσο όρο.

Φροντίστε σε κενή γραμμή κάτω από την προηγούμενη εκτύπωση να εκτυπωθεί η ημερομηνία εκτύπωσης (Τρέχουσα ημερομηνία)


Άσκηση 3

Πριν λύσω την άσκηση..

Το θυμάμαι ή το μαθαίνω! Το τετράγωνο ενός αριθμού αποτελείται από τον αριθμό που πολλαπλασιάζεται με τον εαυτό του. Για παράδειγμα, αν υπολογίζουμε το τετράγωνο ενός αριθμού όπως το 5, τότε αντί να πολλαπλασιάσουμε το 5 με τον εαυτό του χρησιμοποιώντας την πράξη 5 x 5, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σύμβολο "²" και να γράψουμε το αποτέλεσμα ως 5². Πιο συγκεκριμένα, το τετράγωνο του αριθμού 5 είναι 5² = 5 x 5 = 25, ενώ το τετράγωνο του 4 ( 4² ) είναι το 16 και του 3 ( 3²) είναι το 9.

Εκφώνηση Άσκησης
Να γραφεί πρόγραμμα που διαβάζει έναν αριθμό από το πληκτρολόγιο και υπολογίζει και εμφανίζει το τετράγωνο του.


Άσκηση 4

Πριν λύσω την άσκηση..

Το θυμάμαι ή το μαθαίνω! Για να βρείτε το ποσοστό ενός αριθμού, πολλαπλασιάστε τον αριθμό με το ποσοστιαίο κλάσμα που θέλετε να βρείτε.

Για παράδειγμα, αν θέλετε να βρείτε το 20% του αριθμού 50, πολλαπλασιάστε το 50 με 0,20.

50 x 0,20 = 10. Άρα το 20% του 50 είναι 10.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να βρείτε το 30% του αριθμού 200.

200 x 0,30 = 60. Άρα το 30% του 200 είναι 60.

Έστω ότι θέλετε να βρείτε το 15% του αριθμού 400.

400 x 0,15 = 60. Άρα το 15% του 400 είναι 60.

Εκφώνηση Άσκησης
Στο super market της γειτονιάς του Βαγγέλη οι τιμές των προϊόντων αναγράφονται χωρίς ΦΠΑ. Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα που θα διαβάζει την αναγραφόμενη τιμή πληρωμής ενός προϊόντος και θα εμφανίζει το τελικό ποσό πληρωμής αφού προστεθεί σε αυτό το σχετικό ποσό ΦΠΑ (ΦΠΑ 24%).


Άσκηση 5

Πριν λύσω την άσκηση..

Το θυμάμαι ή το μαθαίνω! Διαβάστε την ίδια σημείωση με την άσκηση 4.

Εκφώνηση Άσκησης
Οι υπάλληλοι της επιχείρησης της Άννας λάβανε αύξηση στον μηνιαίο μισθό τους, της τάξεως του 13%. Να γράψετε πρόγραμμα που υπολογίζει τον νέο μισθό αλλά και το νέο ετήσιο εισοδημά τους.


Άσκηση 6

Να αναπτυχθεί πρόγραμμα που αρχικά αποδίδει 2 τυχαίες τιμές από το 1 έως το 100 σε 2 μεταβλητές με όνομα της επιλογή σας. Εκτυπώστε αυτές τις τιμές. Στην συνέχεια γράψτε κώδικα που αντιμεταθέτει το περιεχόμενο των 2 μεταβλητών. Εκτυπώστε ξάνα για να επιβεβαιώσετε την αντιμετάθεση.


Άσκηση 7

Να αναπτυχθεί πρόγραμμα που θα διαβάζει έναν τριψήφιο αριθμό (να μην γίνει έλεγχος αν όντως ο αριθμός που διαβάζεται είναι τριψήφιος) και εκτυπώνει στην οθόνη το άθροισμα των ψηφίων του. (Παράδειγμα ο αριθμός 543 έχει άθροισμα 12 (5+4+3)

Βοήθεια: χρησιμοποιήστε τους τελεστές % και //


Άσκηση 8

Η μετατροπή της θερμοκρασίας από βαθμούς Celsius σε Fahrenheit δίνεται από τον τύπο F=9/5C +32. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει τη θερμοκρασία σε βαθμούς Celsius και θα την υπολογίζει και εκτυπώνει στην οθόνη σε βαθμούς Fahrenheit


Άσκηση 9

Να γραφεί πρόγραμμα που εμφανίζει το εμβαδό ορθογωνίου (τύπος: βάση Χ ύψος)


Άσκηση 10

Να γραφεί πρόγραμμα που υπολογίζει και εμφανίζει την τιμή της αριθμητικής έκφρασης a +b/6-4*(a+b) +14 -b